นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จของสินค้านั้นๆ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ผ่านการประกอบ ไม่มีจุดเสียหาย ไม่ผ่านการใช้งาน รับคืนสินค้าในกรณีสินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง กรณีเปลี่ยนคืนสินค้า ต้องนำกล่องบรรจุสินค้ากลับมา และกล่องต้องไม่มีร่อยรอยความเสียหาย ตัวสินค้าต้องตรงกันกับตัวกล่อง และตัวสินค้าต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย

สินค้าภายในกล่องต้องครบทุกชิ้น หากสินค้ามีของแถมต้องนำของแถมมาคืน

ทั้งนี้ออโต้มาร์ทไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากลูกค้าไม่นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง เลขที่ใบเสร็จ และผู้ซื้อต้องตรงกัน และไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังต่อไปนี้

1.สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดประเภท ความสึกหรอจากการใช้งานปกติ หรือประกอบผิดวิธี

2.สินค้าที่เสียหายหลังจากนำออกจากสโตร์

การเปลี่ยนคืนสินค้าจำกัดตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อเท่านั้น ออโต้มาร์ทไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเป็นไปตามดุลยพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้าออโต้มาร์ทเท่านั้น

*กรณีคืนสินค้า นอกจากค่าจัดส่งจะมีค่าดำเนินการ 100 บาท

**หมายเหตุ ควรนำสินค้าตัวเก่ามาเทียบกับสินค้าตัวใหม่ก่อนเปลี่ยนใส่ทุกครั้ง หากมีรอยที่เกิดจากการใส่อะไหล่ไปที่รถนั้นๆแล้ว บริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี**